مشخصات توری های سرندی با مفتول آهنی کششی

مشخصات توری های سرندی با مفتول آهنی کششی

تورهای سرند آهنی با استفاده ازمفتول های کم کربن   Low Carbon   با کیفیت بالابعد از کشش وتبدیل آن به قطرهای مناسب وتست های لازم درجهت مقاومت دربرابر سایش وشکستگی انجام می گیرد.
توری ها ازچشمه 04 تا 100 میلیمتر به ابعاد 100×150 و 100×200 سانتیمتر وطبق سفارش مشتری تولید می گردد.

مشخصات توری های سرندی با مفتول آهنی کششی

 وزن   ابعــاد  وزن   ابعــاد  قطر مفتول  چشمـه
 28 kg  100×200 cm  22 kg  100×150 cm   2.6 mm  4 mm
 28 kg  100×200 cm  22 kg  100×150 cm   3 mm  5 mm
 30 kg  100×200 cm  22 kg  100×150 cm   3.2 mm  6 mm
 30 kg  100×200 cm  22 kg  100×150 cm   3.5 mm  7 mm
 30 kg  100×200 cm  22 kg  100×150 cm   3.8 mm  8 mm
 30 kg  100×200 cm  22 kg  100×150 cm   4 mm  9 mm
 30 kg  100×200 cm  22 kg  100×150 cm   4.2 mm  10 mm
 30 kg  100×200 cm  22 kg  100×150 cm   4.5 mm  12 mm
 30 kg  100×200 cm  22 kg  100×150 cm   4.7 mm  14 mm
 30 kg  100×200 cm  22 kg  100×150 cm   5 mm  15 mm
 30 kg  100×200 cm  22 kg  100×150 cm   5.2 mm  16 mm
 30 kg  100×200 cm  22 kg  100×150 cm   5.5 mm  18 mm
 30 kg  100×200 cm  22 kg  100×150 cm   5.6 mm  20 mm
 30 kg  100×200 cm  22 kg  100×150 cm   6 mm  22 mm
 30 kg  100×200 cm  22 kg  100×150 cm   6.3 mm  25 mm
 30 kg  100×200 cm  22 kg  100×150 cm   6.5 mm  28 mm
 30 kg  100×200 cm  22 kg  100×150 cm   6.5 mm  30 mm
 30 kg  100×200 cm  22 kg  100×150 cm   6.7 mm  32 mm
 30 kg  100×200 cm  22 kg  100×150 cm   7.2 mm  35 mm
 30 kg  100×200 cm  22 kg  100×150 cm  7.5 mm  40 mm
 30 kg  100×200 cm  22 kg  100×150 cm   8.5 mm  50 mm
 30 kg  100×200 cm  22 kg  100×150 cm   9.2 mm  60 mm
 30 kg  100×200 cm  22 kg  100×150 cm   9.2 mm  70 mm
بازگشت

گروه صنعتی فولاد سرند تبریز |  خدمات ما شامل موارد زیر می باشد